VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU CRYSTALVALLEY.CZ

PREAMBULE

(A.) Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) vydává obchodní společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO: 482 67 210, se sídlem: U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 4305, (dále jen jako „ARR“).

(B.) ARR je podnikatelem, který v rámci svého podnikání provozuje mj. zprostředkovatelskou činnost v oblasti obchodu a služeb. ARR obstarává prodej skupinových vstupenek (dále jen „Vstupenka“) na akce pořádané třetími osobami (dále jen „Pořadatel“), se kterými má ARR uzavřenu smlouvu příkazního typu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).

(C.) Zákazník je fyzická anebo právnická osoba anebo každá další osoba oprávněná ze Vstupenky (dále jen „Zákazník“). Zakoupením Vstupenky u ARR uzavírá Zákazník smlouvu o poskytnutí služby spočívající v možnosti návštěvy sklářských anebo jiných výrobních provozů, muzeí, turistických atrakcí a jiných akcí v předem určených termínech v rámci projektu „Křišťálové údolí“ (dále jen „Služba“) s Pořadateli za souhrnnou cenu Vstupenky (smluvní poměr mezi Zákazníkem a Pořadatelem dále jen „Smlouva“). Vstupenku Zákazník nakoupí výlučně prostřednictvím internetového portálu provozovaném za tímto účelem ARR na adrese crystalvalley.cz (dále jen „Web“).

(D.) ARR na základě příkazu jedná v zastoupení a na účet Pořadatelů v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým akcím a přijetí platby za Vstupenky na Služby Pořadatelů od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.

(E.) Web a jednotlivé nabízené Služby nejsou nabídkou na uzavření Smlouvy dle § 1732 odst. 2 NOZ, ale pouhou výzvou k podávání nabídek. ARR a Zákazník tak vylučují použití § 1732 odst. 2 NOZ. Web je pouhým katalogem Služeb nabízených všemi Pořadateli a nejedná se o internetový obchod, e-shop anebo jinou platformu, prostřednictvím které by Zákazník mohl libovolně objednávat produkty anebo služby bez přímé součinnosti ARR.

(F.) Využitím služeb ARR a užitím Webu Zákazník vstupuje rovněž do právního poměru se společností ARR v rozsahu uvedeném v těchto VOP, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním služeb ARR. Zákazník tak vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán těmito VOP, která upravují také práva a povinnosti mezi ARR a Zákazníkem vyplývající z prodeje Vstupenek na Webu ARR.

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY, PLATBA

1.1. Zákazník si Vstupenku může zakoupit výlučně prostřednictvím objednávkového formuláře v prostředí Webu. Odesláním objednávkového formuláře projeví Zákazník vůli zakoupit Vstupenku na Služby (dále jen „Objednávka“). Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Pořadateli vzniká uzavřením Smlouvy. Zákazník a Pořadatel prostřednictvím ARR s ohledem na § 1770 NOZ ujednávají odlišný postup uzavření Smlouvy, a to způsobem uvedeným níže v těchto VOP, přičemž odesláním objednávky Zákazníkem Zákazník s takovým postupem uzavření Smlouvy souhlasí.

1.2. Odesláním Objednávky bude Zákazník odkázán na platební bránu, prostřednictvím které učiní Zákazník platbu za Vstupenku. Po obdržení Objednávky Zákazníka a potvrzení provozovatele platební brány o přijetí platby, zašle ARR na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce Zákazníkovi potvrzení Objednávky s podrobným popisem Služby a Vstupenky, a to včetně těchto VOP (dále jen „Potvrzení Objednávky“). Platbu může Zákazník rovněž provést bankovním převodem na účet ARR č. 5897414349/0800 pod příslušným variabilním symbolem. V takovém případě bere Zákazník na vědomí výraznou časovou prodlevu mezi uhrazením platby a Potvrzení Objednávky. Smlouva bude mezi Pořadateli a Zákazníkem uzavřena doručením Vstupenky na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, nejdříve však úplným, řádným a včasným uhrazením platby za Vstupenku. Uhrazením platby za Vstupenku se rozumí den registrace částky u provozovatele platební brány, jejímž prostřednictvím si Pořadatel a ARR vymiňují přijetí platby, anebo den připsání částky platby na bankovní účet ARR za předpokladu, že Zákazník zvolí platbu bankovním převodem. Provozovatel platební brány potvrdí ARR přijetí částky zpravidla neprodleně. Nezašle-li ARR Zákazníkovi Potvrzení Objednávky do 24 hodin od obdržení Objednávky, Objednávka Zákazníka se zrušuje. Objednávka Zákazníka se zrušuje také v případě, nebude-li platba za Vstupenku uhrazena nejpozději v době 24 hodin ode dne odeslání Objednávky.

1.3. Obsah podstatných náležitostí Smlouvy je vymezen nabídkou Služeb prezentovanou na Webu, Objednávkou, Potvrzením Objednávky, těmito VOP, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy, případně přílohami Smlouvy a těchto VOP. ARR je povinna tyto VOP Zákazníkovi připojit k Potvrzení Objednávky. Zákazník bere na vědomí, že v uhrazením platby za Vstupenku souhlasí také s těmito VOP.

2. VSTUPENKA, AKTIVACE VSTUPENKY, PLATNOST, AKCE POŘADATELŮ

2.1. Vstupenka je poukazem vydávaným ARR jménem a na účet jednotlivých Pořadatelů opravňující Zákazníka a další osoby v celkovém počtu uvedeném na Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní akce Pořadatelů uvedených níže. Pro vyloučení pochybností platí, že Vstupenka je nepřenosná a opravňuje pouze Zákazníka vybrat plnění u Pořadatele. V případě zakoupení rodinné Vstupenky jsou ke vstupu na akci Pořadatele oprávněni 2 dospělí a až 4 děti do 15 let věku (včetně Zákazníka).

2.2. Vstupenka opravňuje k bezplatnému vstupu na akce Pořadatelů, kteří jsou smluvními partnery ARR. Seznam aktuálních akcí a jejich Pořadatelů je dostupný na webových stránkách https://ticket.crystalvalley.cz/

2.3. Zákazník je povinen před vstupem na akci Pořadateli předložit Vstupenku. Předložením Vstupenky se rozumí načtení čárového anebo QR kódu Vstupenky zaslaného ARR v Potvrzení Objednávky na e-mail Zákazníka před vstupem u příslušného Pořadatele. Pro případ technických potíží anebo nedostatku technického zařízení v místě konání akce Pořadatele se předložením Vstupenky rozumí nadiktování kódu Vstupenky příslušnému Pořadateli, avšak to vždy pouze v případě, že k takovému způsobu předložení Vstupenky bude Zákazník Pořadatelem vyzván.

2.4. Vstupenka je platná 7 kalendářních dnů ode dne prvního předložení (aktivace) Vstupenky při návštěvě první akce libovolného Pořadatele včetně, a to vše v době od 8.6. 2020 do 15. 9. 2020 (dále jen „Doba platnosti“). Vstupenka opravňuje Zákazníka k jednomu vstupu na akci u každého Pořadatele v Době platnosti. Využije-li Zákazník Vstupenku pouze jen pro některé akce Pořadatelů anebo nevyužije-li v Době platnosti Zákazník Vstupenku vůbec, oprávnění k bezplatnému vstupu na zbývající akce Pořadatelů mu marným uplynutím Doby platnosti zaniká bez náhrady.

2.5. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání akce každého Pořadatele vyjadřuje Zákazník anebo jiná osoba oprávněná ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy a řády místa konání akce a zavazuje se řídit se pokyny Pořadatele.

2.6. Pořadatel je povinen vstupenku přijmout a účast Zákazníka na akci Pořadatele umožnit, ledaže:

(i) Vstupenka pozbyla 7denní platnosti ode dne její prvního předložení (aktivace).

(ii) Zákazník již jednou v době platnosti vstupenky Pořadatele navštívil;

(iii) je-li z okolností zjevné, že Zákazník návštěvou akce Pořadatele poruší bezpečnostní předpisy, návštěvní řád či jiné předpisy, zejména, je-li Zákazník zjevně pod vlivem návykové či omamné látky;

(iv) Z důvodu ochrany bezpečnosti anebo zdraví Zákazníka anebo z jiných vážných důvodů.

2.7. Zákazník bere na vědomí, že si Pořadatel vyhrazuje právo měnit termíny akcí, případně akci zrušit, nastane-li u Pořadatele taková překážka, která mu znemožňuje řádně a včas uspořádat akci, exkurzi anebo návštěvu provozu Partnerova závodu. Za překážky podle předchozí věty se pro účely této Smlouvy považují zejména havárie závodu Partnera, zdravotní indispozice Partnera, jeho zástupce anebo jiná vážná překážka znemožňující řádný průběh návštěvy, exkurze či akce Partnera. ARR se zavazuje bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že taková překážka u Pořadatele nastala, tuto skutečnost oznámit Zákazníkovi, přičemž Zákazník s takovou změnou či zrušením akce bez náhrady výslovně souhlasí.

3. DISCLAIMER, BEST VIEWING PRACTICES

3.1. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy omylu v obsahu Vstupenky, a to zejména v případě, kdy Zákazník objedná Vstupenku za cenu anebo podmínek zaslaných anebo prezentovaných Zákazníkovi omylem či v důsledku chyby interního informačního systému či prostředí Webu ARR. ARR je oprávněna od Smlouvy se Zákazníkem z pověření Pořadatele odstoupit. V takovém případě Vstupenka pozbývá platnosti a účinnosti. Tím není dotčeno právo ARR anebo Pořadatele namítnout neplatnost Smlouvy v důsledku takového omylu v obsahu Vstupenky anebo Smlouvy. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně či podmínek Vstupenky na Služby jsou zejména následující:

(i) cena anebo podmínky Vstupenky jsou na první pohled nesprávné (např. nezohledňuje nákupní cenu, v popisu je uvedena Služba, která zjevně v dané lokalitě nemůže být poskytnuta aj.);

(ii) u ceny Vstupenky přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

(iii) sleva na Vstupenku přesahuje 50 %, aniž by Vstupenka byla součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce ARR označené speciálním symbolem.

V případě pochybností, zda jsou Vstupenky skutečně zlevněné či jinak zvýhodněné, nebo jde o zjevnou chybu, je Zákazník povinen kontaktovat ARR a informaci o správnosti zveřejněných údajů si ověřit.

3.2. Zákazník odesláním Objednávky a souhlasem s těmito VOP bere na vědomí, že Web a všechny výstupy z něho (včetně automatizovaných i neautomatizovaných e-mailů, bannerů a jiných zobrazovacích prvků Webu) jsou ze strany ARR přizpůsobeny zařízením s operačním systémem Windows 10 a macOS (verze 10.12. a novější), mobilním zařízením se systémem Android a iOS a továrním aplikacím obsluhy e-mailu. Zákazník rovněž bere na vědomí, že použitím jiného zařízení anebo aplikace či prohlížeče může dojít k chybám a omylům, které jsou mimo jiné demonstrativně uvedeny v článku 3.1. těchto VOP, přičemž za vznik takové chyby či omylu odpovídá Zákazník.

4. VADY SLUŽEB A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ČI JINOU ÚJMU

4.1. Zákazník bere na vědomí, že ARR vystupuje ve vztahu mezi ARR, Zákazníkem a Pořadatelem pouze jako distributor Vstupenek na Služby Pořadatelů, přičemž koupí Vstupenky Zákazník uzavírá Smlouvu přímo s Pořadateli. Zákazník tak bere na vědomí, že akce pořádá a organizuje výlučně Pořadatel a že se tak nejedná o provoz ani závod ARR a že tak ARR neodpovídá za újmu Zákazníka ani jakékoliv jiné osoby oprávněné ze Vstupenky způsobenou v místě konání Akce podle zákonných ustanovení ani Smlouvy. ARR dále jako distributor Vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za řádný průběh akce pořádané Pořadatelem.

4.2. Veškerá práva z odpovědnosti za vady akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení akce jakož i včetně nároky na náhradu škody anebo jiné újmy porušením Smlouvy nebo zákonných ustanovení je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči konkrétnímu Pořadateli. Seznam smluvních Pořadatelů včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů je dostupný výše v těchto VOP a dále na Webu ARR.

5. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů vydaném ARR.

6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1. V případě, že dojde mezi ARR a Zákazníkem, který je spotřebitel, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh Zákazníka, který musí být podaný nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u ARR anebo Pořadatele poprvé. Příslušným orgánem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, webové stránky adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. S ohledem na povahu Služeb, k jejichž čerpání opravňuje Zákazníka Vstupenka, nemá Zákazník právo od Smlouvy odstoupit, a to v souladu s § 1837 odst. j) NOZ.

7.2. Smlouvy a právní poměry, na které se použijí tyto VOP, se řídí právním řádem České republiky.

7.3. S ohledem na to, že ARR je podnikatelem a že místem zajištění plnění služeb poskytovaných BPR je zejména Liberecký kraj, ujednávají tímto ARR, resp. Pořadatel a Zákazník, že spory ze Smlouvy, spory z platnosti, neplatnosti, anebo nicotnosti Smlouvy, anebo jejích částí, anebo spory na ně navazující, budou příslušné rozhodnout obecné soudy místně příslušné pro osoby se sídlem na území města Jablonec nad Nisou, tj. okresní soud v Jablonci nad Nisou, anebo jiný místně příslušný soud stanovený podle předpisů platných a účinných v době podání žaloby, a to za předpokladu, že Zákazník je podnikatelem, který uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Má se za to, že Zákazník uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností tehdy, pokud v Objednávce uvede identifikační číslo obchodníka.

7.4. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ustanovení Smlouvy anebo, na něž se tyto VOP vztahují.